Gelişim Testleri

  1. AGTE (Ankara gelişim Tarama Envanteri )

Ankara Gelişim Envanteri, bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgiler sağlayan objektif bir değerlendirme aracıdır. Farklı yaş aralıklarında olan çocukların, zihinsel gelişimlerinin yaşına göre ne düzeyde olduğunu tespit etmek amacıyla kullanılan envanterlerden biridir.
Toplam 154 maddeden ve 4 alt alandan oluşmaktadır.
Bu alt alanlar; Dil-Bilişsel, Sosyal Beceri-Özbakım, İnce Motor ve Kaba Motor gelişimini ölçen sorular içerir. Denver II Gelişimsel Tarama Testi ile paralel sonuçlar verir. Çocuğun yaşına uygun dilimden başlayarak anneye ya da çocuğa temel bakım veren kişiye soruların sırayla sorulmasıyla uygulanır. Önemli olan, çocuk hakkında en sağlıklı bilgiyi elde edebilmektir. Çocuğun genel gelişim düzeyi hakkında objektif bilgilere ulaşılmasını sağlayan kapsamlı bir envanterdir.

  1. DENVER II Gelişimsel Tarama Testi

Denver, 0-6 yaş aralığındaki görünürde sağlıklı olan çocuklara uygulanmak üzere geliştirilmiştir. Çocuğun, yaşına uygun birtakım becerileri değerlendiren bu test, asemptomatik çocukları gelişimsel problemler açısından taramada, kuşkulu durumları objektif bir ölçütle doğrulamada ya da gidermede, ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede kullanılır.

Denver bir zeka testi değildir. Gelecekte olabilecek zihinsel ya da uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılmaz. Bunun yerine, çocuğun birtakım işlevlerdeki becerilerini yaşıtları ile karşılaştırır. Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu gibi tanılar vermek üzere yapılandırılmamıştır. Hiçbir zaman fizik muayene ya da tanısal değerlendirme yerine kullanılmamalıdır.

  1. Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2-Türkçe Versiyonu (GOBDÖ-2-TV)

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2 (GOBDÖ-2; Gilliam Autism Rating Scale-2) otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3-23 yaşlar arasındaki bireylerin farklı amaçlar için değerlendirilmesini sağlayan bir derecelendirme ölçeğidir. GOBDÖ-2-TV; (a) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama, (b) Otistik bozukluk gösteren bireyleri tanılama, (c) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) için amaçları belirleme, (d) Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme, (e) Ağır düzeydeki davranış problemlerini değerlendirme ve (f) Bilimsel araştırmalar için veri toplama amaçları için kullanılabilir.

GOBDÖ-2-TV; Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim ile ilgili olmak üzere spesifik, gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren maddelerin yer aldığı üç alt ölçekten oluşmaktadır. Her alt ölçekte 14 olmak üzere GOBDÖ-2-TV’de toplam 42 madde yer almaktadır.  Maddeler görüşe dayalı dörtlü bir derecelendirme ile puanlanmaktadır. GOBDÖ-2-TV’de ayrıca 3 yaşından önce gelişimsel gecikmeyi sınayan Ebeveyn Görüşmesi formu ve birey hakkında daha detaylı bilgi almayı amaçlayan açık uçlu sorular yer almaktadır. GOBDÖ-2-TV’nin değerlendirmesi sonucu birey zeka testlerinde olduğu gibi Otistik Bozukluk İndeksi (Puanı) adı verilen standart bir puan elde etmektedir. GOBDÖ-2-TV’de yer alan maddeler DSM-IV-TR (2000) ve Amerika Otizm Topluluğu’nun (2003) tanımları temelinde geliştirilmiştir.

 

 

  1. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, okula yeni başlayan çocukların birinci sınıftaki yönergeleri anlamaya hazırlıklı olmalarını sağlayacak olan becerilerini ve başarılarını ölçmek üzere geliştirilmiştir. Okul yaşamında gerekli olan beceriler; dil becerileri, görsel ve işitsel algılama, ince ve kaba motor beceriler, bilişsel beceriler, ortak dikkat, yönergeleri izleyebilme ve grup etkinliklerine ilgi gösterme gibi becerilerdir.
Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, yönergeleri anlama ve başarılı olma üzerine kurulu bir performans testidir. Kollektif uygulanabilen bir test olduğu halde, ülkemizde çocukların bu tür uygulamalara alışkın olmamaları ve küçük yaşlardaki çocuklara yapılan bu tür uygulamalarda gözlemci olarak yetişmiş yardımcıların her zaman sağlanamaması gibi nedenlerden dolayı, bireysel olarak 5 yaş 6 ay ile 6 yaş aralığındaki çocuklara uygulanmaktadır. Uygulama süresi ortalama olarak 25 dakikadır.

  1. Frostig Görsel Algı Testi

Test çocuklardaki görsel algı problemi veya göz-motor problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılabilir. Test 4-8 yaş arasında olan çocuklara bireysel ve grup şeklinde uygulanır. Frostig bir kalem kağıt testi olup, görsel algıyı 5 algısal beceri üzerinden değerlendirir.

1.El-göz koordinasyonu

2.Şekil-zemin ayırımı

3.Şekil sabitliği (Değişmezliği)

4.Mekan-konum algısı (uzaydaki pozisyon)

5.Mekan ilişkilerinin algısı (uzay ilişkileri)

  1. GESSEL Gelişim Figürleri Testi

1-7 yaş arası çocuklara uygulanır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. İtemler her yaşın seviyesine göre düzenlenmiştir. Test uygulanırken zaman sınırlaması yapılmamaktadır. Çocuğun silgi kullanmasına izin verilmemektedir. Başarabildiği item çocuğun zihin yaşını verir. Bu test sonucuna dayanarak çocukta ortalama zekâ bölümü hesaplanır.